Rezultatele sondajului privind transparenta și implicarea directa a cetățenilor în politicile publice locale în raionul Ștefan Vodă

Raport privind rezultatele sondajului privind opiniile populației din raionul Ștefan Vodă privind transparenta și implicarea directa a cetățenilor în politicile publice locale în raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova

  1. Introducere

Raportul respectiv conține doar principalele rezultate ale sondajului privind opiniile populației din raionul Ștefan Vodă privind transparenta și implicarea directa a cetățenilor în politicile publice locale în raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. El a fost organizat în cadrul proiectului ,,Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparentă locală, susținut de Ambasada SUA, implementat de Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă în parteneriat cu Primăria orașului Ștefan Vodă.

Sondajul a fost realizat în perioada 20 august-25 august 2019. La el au participat 250 de respondenți din  localitățile raionului.

  1. Metodologie

Sondajul a fost organizat în scopul înțelegerii percepției publice a problemelor administrației publice locale, evaluării nivelului de motivare a cetățenilor de as implica în activitate APL pentru soluționarea problemelor locale, gradul de dezvoltare a ONG, conlucrarea ONG  cu APL, etc.

Chestionarul, utilizat la sondaj a fost anonim și completat prin încercuirea răspunsurilor în fața opțiunii propuse. El a fost constituit din 28 întrebări, concentrându-se pe:

  • Cum poate un cetățean sa participe în procesul de luare a deciziilor la nivel local;
  • .Ce trebuie sa facă APL pentru a implica ONG-urile locale și cetățenii în soluționarea problemelor comunitare
  • dacă în procesul de stabilire a necesitaților comunității sunt implicați mai multi cetățeni prin organizarea unor dezbateri publice
  • dacă sunt panouri informative în alta parte decât la primărie
  • care sunt cele mai eficiente domenii de participare a cetățenilor pentru o buna guvernare locala.

Chestionarul a fost livrat în număr de 250 exemplare la toate cele 23 de primării ale orașului Ștefan Vodă și rurale din raion, întreprinderi, organizații și instituții publice, ONG-uri, cetățeni, fiind pus la dispoziție și în diferite locuri publice (cămine culturale, școli, biblioteci, sediul Consiliului raional)

Chestionarele au fost completate pe bază de voluntariat. Procesul de completare a chestionarului nu a fost supravegheat direct, permițând respondenților să-și expună punctul său de vedere liber și imparțial. Un grup de voluntari compus din 5 persoane sub supravegherea coordonatorilor AO Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă au participat la analiza chestionarelor. Pe baza analizei rezultatelor obținute a fost elaborat prezentul raport.

3 Principalele rezultate

3.1 Informații generale

Au fost multiplicate și distribuite 250 de chestionare în toate unitățile teritorial administrative ale raionului. Chestionarele completate au fost returnate de la 250 de respondenți. Dintre care 66 de respondenți au fost bărbați și 186 femei, ce constituie 26,4% și 73,6%. Analiza chestionarelor ne demonstrează activismul femeilor participante la sondaj, ce alcătuiesc circa 73,6 %.

După vârstă, majoritatea respondenților care au participat la sondaj și au răspuns la chestionar 13 se află în categoria de vârstă după 60 ani de ani, în timp ce persoanele care fac parte din categoria de vârstă Până la 60 ani de ani au constituit 53 respondenți, persoanele cu vârsta de până la până la 50 ani  au constituit 36 respondenți, cei cu vârsta până la 40 ani au fost 71 respondenți, iar cei din categoria până la 30 ani au constituit 42 de cetățeni și 35 de respondenți sunt tineri de până la 18 ani.

Din numărul participanților 26,4 % sau 66 la sondaj au studii medii de specialitate și 50% sau 125 de  respondenți cu studii universitare, ce ne demonstrează calitatea respondenților selectați pentru intervievare. Pe locul secund s-au clasat persoanele cu studii medii incomplete 40 de cetățeni sau 16% , medii sau gimnaziale alcătuiesc 4% (10 respondenți).

Numărul celor care activează în instituțiile publice a constituit 105 persoane sau 42 %, fermierilor – 12 (4,8 %), șomeri sunt 42 (16,8 %), liceeni – 27 (10,8 %), pensionari – 64 (25,6 %),

Este pozitiv faptul că majoritatea participanților la sondaj au menționat dorința de a primi noi informații despre administrația publică locală, a participa la luarea deciziilor de interes local. Nivelul de participare a comunității care activează în instituțiile de stat din mediul rural relativ mai mare decât media altor categorii se datorează micșorării cu mult a locurilor de muncă în spațiul rural.

Dacă să analizăm nemijlocit răspunsurile:

La întrebarea Cum poate un cetățean sa participe în procesul de luare a deciziilor la nivel local?

Constatăm că 76 de respondenți  sau 30,4% au menționat că prin  participare la ședințele APL.

□          Prin petiții/cereri înaintate către APL — 35 sau 14%;

□          Prin poziții exprimate în cadrul adunărilor generale ale cetățenilor — 58 cetățeni sau 23,2%;

□          Prin intermediul ONG-urilor locale — 47 cetățeni – 18,8%;

□          Nu știu — 7,2%;

Rezultatele la această întrebare ne demonstrează că cetățenii cunosc cum se pot implica în procesul de luare a deciziilor, soluționarea problemelor de interes  local.

Ce trebuie sa facă APL pentru a implica ONG-urile locale și cetățenii în soluționarea problemelor comunitare?

□          Sa fie mai transparent 132 de cetățeni – 52,8%;

□          Sa incurajeze participarea acestora la ședințele APL — 56 respondenți – 22,4%;

□          Sa incurajeze crearea și dezvoltarea ONG-urilor locale și/sau grupurilor de inițiativă – 27 respondenți — 10,8%;

□          sa organizeze discuții/dezbateri publice – 15 respondenți – 6%;

□          Sa informeze mai activ despre deciziile adoptate — 8 respondenți – 3,2%;

Care sunt cele mai bune cai de informare a cetățenilor de către Primărie?

□          Plasarea anunțurilor în incinta clădirii Primăriei 45 respondenți 18%;

□          Audierea cetățenilor – 76 respondenți – 30,4%;

□          Participare la ședințele consiliului -5 respondenți – 2%;

□          Plasarea anunțurilor în locurile publice – 40 respondenți – 16%;

□          Organizarea dărilor de seama publice – 28 respondenți – 11,2%;

□          Informarea prin presa locala – 56 respondenți – 22,4%;

 APL din localitate informează cetățenii despre proiectele de decizie care urmează a fi discutate de Consiliul Local/Raional?

□          Da, totdeauna — 91 respondenți – 36,4%;

□          Da, uneori — 50 respondenți – 20%;

□          Da, dar foarte rar — 45 respondenți – 18 %;

□          Niciodată — 9 respondenți – 3,6%;

□          Nu știu — 55 respondenți – 22 %;

 Reprezentanții Consiliului Raional și Local face cel putin un raport anual de activitate, pe care îl prezintă public?

□          Da, în mod sistematic — 159 respondenți – 63,6%;

□          Da, însa nu întotdeauna — 75 respondenți – 30 %;

□          Nu — 16 respondenți – 6,4%;

 Consilierii locali se întâlnesc periodic cu cetățenii?

□          Da, în mod sistematic — 193 respondenți – 77,2%;

□          Da, însa rar — 50 respondenți – 20%;

□          Nu — 7 respondenți – 2,8%;

Primăria din localitate face raport anual asupra transparentei și accesului la informație de interes public?

□          Da, în mod sistematic — 89 respondenți – 35,6%;

□          Da, însa nu întotdeauna — 142 respondenți – 56,8%;

□          Nu — 19 respondenți – 7,6%;

 Primăria face cel putin un raport anual de activitate, pe care îl prezintă public?

□          Da, în mod sistematic — 192 respondenți – 76,8%;

□          Da, însa nu întotdeauna — 42 respondenți – 16,8%;

□          Nu — 16 respondenți – 6,4%;

 Proiectele de acte normative ce urmează a fi dezbătute la Primărie se afișează la sediul Primăriei, se pune pe sit-ul acestuia, se transmite in mass media?

□          Se transmit în mass media — 43 respondenți – 17,2%

□          Se afișează pe site — 59 respondenți – 23,6%

□          Se afișează la sediul Primăriei — 148 respondenți – 59,2%

 Ședințele publice sunt anunțate în prealabil prin afișarea anunțurilor la sediul Primăriei, pe site-ul acesteia sau mass media?

□          Da — 160 respondenți – 64%;

□          Nu — 64 respondenți – 25,6%;

□          Nu știu — 24 respondenți – 9,6%;

 In procesul de stabilire a necesitaților comunității sunt implicați mai multi cetățeni prin organizarea unor dezbateri publice?

□          Da — 82 respondenți – 32,8%;

□          Nu — 50 respondenți – 20%;

□          Nu știu — 118 respondenți – 47,2%;

 Raportul de execuție bugetară a primăriei este prezentat public?

□          Da — 94 respondenți – 37,6%;

□          Nu — 49 respondenți – 19,6%;

□          Nu știu — 107 respondenți – 42,8%;

In ce măsură Dvs. personal sunteți interesat de activitatea Administrației Publice Locale?

□          In mare măsură — 201 respondenți – 80,4%;

□          Deloc — 6 respondenți – 2,4%;

□          In mica măsura — 39  respondenți – 15,6%;

□          Nu răspunde — 4 respondenți – 1,6%;

 Din ce motive nu sunteți interesat de activitatea APL?

□          Consider ca nu pot influenta deciziile APL și prin urmare nu ma interesează activitatea acestora — 63 respondenți – 22,4%

□          Nu dispun de timp — 143 respondenți – 57,2%;

□          Informația despre activitatea APL nu este făcuta public — 39 respondenți – 15,6%;

□          Nu cunosc de unde as putea obține informații — 59 respondenți -2 3,6%;

□          alta – 9 — 3,6%;

 In localitatea dvs sunt panouri informative în alta parte decât la primărie?

□          Da — 214 respondenți – 85,6%;

□          Nu — 9 respondenți – 3,6%;

□          Nu știu — 24 respondenți – 9,6%;

□          Nu răspunde — 3 respondenți – 1,2%;

 Dvs ați înaintat propuneri la APL privind îmbunatățirea situației socio-economice în localitatea dvs?

□          Da, de mai multe ori — 107 respondenți – 42,8 %;

□          Da, o singura data — 86 respondenți – 34,4%;

□          Nu — 40 respondenți – 16 %;

□          Nu răspunde — 17 respondenți – 6,8%;

 Propunerile dvs au fost luate în considerație și au fost implementate?

o          Da, au fost discutate și au fost implementate — 92 respondenți – 36,8%;

o          Da, au fost discutate, însă nu au fost implementate — 78 respondenți – 31,2%;

o          Nu au fost discutate, însă  au fost implementate — 16 respondenți – 6,4%;

o          Nu au fost nici discutate, nici implementate — 52 respondenți – 20,8%;

o          Nu răspunde — 12 respondenți – 4,8%;

 Care este rolul dvs în procesul de luare a deciziilor din localitate?

□          Mobilizez cetățenii în susținerea sau împotriva anumitor decizii — 57 respondenți – 22,8%;

□          Vin cu critici constructive în adresa APL — 22 respondenți – 8,8%;

□          particip active la ședințele APL — 39 respondenți – 15,6%;

□          vin cu inițiative — 132 respondenți – 52,8%;

Exista în localitatea dvs Organizații non-guvernamentale și/sau grupuri de inițiativă?

□          Da — 124 respondenți – 49,6%;

□          Nu — 97 respondenți – 38,8%;

□          Nu știu — 19 respondenți – 7,6%;

 Sunte-ți membru sau voluntar la vreun ONG sau grup de inițiativă?

□          Da, sunt membru — 34 respondenți – 13,6%;

□          Da, sunt voluntar — 28 respondenți – 11,2%;

□          Am fost membru — 64 respondenți – 25,6%;

□          Nu am fost  — 111 respondenți – 44,4%;

□          Nu știu — 13 respondenți – 5,2%;

 Considerați că activitatea ONG-urilor este utila pentru localitatea Dvs?

□          Da, foarte utila — 110 respondenți – 44%;

□          Da, utila — 116 respondenți – 46,4%;

□          Deloc utila — 8 respondenți – 3,2%;

□          Nu știu — 16 respondenți – 6,4%;

 Cum apreciați activitatea și vizibilitatea ONG-urilor din localitate?

□          Sunt foarte active, vizibile — 81 respondenți – 32,4%;

□          Sunt active, vizibile — 113 respondenți – 45,2%;

□          Nu sunt prea active, vizibile — 43 respondenți – 17,2%;

□          Nu știu — 13 respondenți – 5,2%;

 ONG-urile prezintă public rezultatele obținute în proiecte?

□          Rezultatele activităților ONG-urilor din comunitate sunt absolute transparente — 45 respondenți – 18%;

□          Unele aspect ale activităților ONG-urilor nu sunt cunoscute publicului larg — 67 respondenți – 26,8%;

□          Activitatea ONG-urilor nu este una transparent și rezultatele activității lor nu sunt cunoscute — 90 respondenți – 36%;

□          Nu știu — 48 respondenți – 19,2%;

 Cum apreciați colaborarea dintre APL și ONG-urile locale?

□          Foarte buna — 127 respondenți – 50,8%;

□          Buna — 72 respondenți – 28,8%;

□          Asa și asa — 34 respondenți – 13,6%;

□          Rea, nesatisfăcătoare — 6 respondenți – 2,4%;

□          Nu știu — 11 respondenți – 4,4%;

 Care sunt cele mai eficiente domenii de participare a cetățenilor pentru o buna guvernare locala ? (rugăm să indicați căile după opinia Dvs.)

□          activitatea în cadrul organizației obștești — 25 respondenți – 10%;

□          activitatea în cadrul grupurilor de inițiativă — 42 respondenți – 16,8%;

□          participarea la adunările din mahalale — 94 respondenți – 37,6%;

□          participare la dezbaterile publice din localitate — 13 respondenți  – 5,2%;

□          participare la adunările generale ale localității — 33 respondenți – 13,2%;

□          participare la ședințele Primăriei — 37 respondenți – 14,8%;

□          participare la ședințele Consiliului Local — 4 respondenți – 1,6%;

□          participare la ședințele Consiliului Raional — 2 respondenți – 0,8%;

 Este oare necesară opinia Dstra pentru autoritățile locale? (Marcați un răspuns)

□          Da, absolut necesară  – 171;                              □  Nu este necesară – 47;

□          Necesară în măsura care poate fi implementată  – 19;            □ Dificil să răspund – 13;

Analiza răspunsurilor din sondaj denotă că cetățenii sunt inițiați în domeniul administrației publice locale, cunosc puțină informație despre ONG. Dar dacă sectorul neguvernamental ar fi mai activ, acesta  poate contribui la responsabilizarea autorităților și serviciile publice, îmbunătățind viețile oamenilor și încrederea acestora în instituțiile locale. Este necesar crearea unui parteneriat durabil intre societatea civila și administrația publica intru asigurarea unei implicări directe a cetățeanului în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Totodată realizarea consolidării capacităților societății civile din orașul Ștefan Vodă ar permite  susținerea, monitorizarea și evaluarea activității APL în domeniul transparenței și accesului la informație.

Publicitate
%d blogeri au apreciat: